فرم سوابق تحصیلی

مدارک تحصیلی

یک:

دو:

سه :

دوره ی آموزشی کنونی

دوره ها و مدارک حرفه ای :

:آشنایی با زبانهای خارجی

انگلیسی :ضعیفمتوسطخوبقوی

آلمانی :ضعیفمتوسطخوبقوی

فرانسه :ضعیفمتوسطخوبقوی

عربی :ضعیفمتوسطخوبقوی

ترکی :ضعیفمتوسطخوبقوی

چینی :ضعیفمتوسطخوبقوی

:آشنایی با رایانه

windowsضعیفمتوسطخوبقوی

Power Pointضعیفمتوسطخوبقوی

Accessضعیفمتوسطخوبقوی

Excelضعیفمتوسطخوبقوی

Wordضعیفمتوسطخوبقوی

internetضعیفمتوسطخوبقوی

نرم افزارهای دیگر :سطح تسلط