ساختار آنیل

گروه آنیل با یک ساختار تیمى برای بهینه سازی برتر عملکرد انرژی با هدف دریافت گواهی طلایی LEED طراحی شده است. تیمهاى متخصص آنیل مطالعات عملکردی گسترده ای برای کاهش انرژی پروژه ها انجام داده اند که شامل :تجزیه و تحلیل بارهای حرارتی در ساختمان است.، نمای تک جداره، دو جداره و ملبس به عایق پانل آلومینیوم ،اتصالات کم فشارکه باعث کاهش ۳۰% درصدی مصرف آب میشود ،طرح مدیریت زباله کارآمد که مقدار زباله تولید شده در طول ساخت و ساز را کاهش میدهدو سیستم های انرژی های تجدید پذیر، کنترل روشنایی، BMS، کنترل روشنایی روز و سیستم های تهویه مطبوع از جمله این موارد می باشد.

ضرورت توسعه فرهنگ ایمنیHSE

در نتیجه گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار ، نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی، نقش و جایگاه محوری در بهره وری و تولید یافته است . از طرف دیگر سلامت جسمانی و روانی شاغلین در محیط کار نقشی غیرقابل انکار بر کارایی آنها دارد . ناکارآمدی افراد در محیط کار بویژه بوجود آمدن حوادث شغلی در محیطهای صنعتی، ارتباط غیرقابل انکاری با شرایط جسمی، روحی و روانی فرد شاغل دارد.
از دیگر سو، فوت و آسیبهای ناشی از کار، هزینه های سنگینی را به دولتها بویژه در کشورهای در حال توسعه که تعداد زیادی از کارگران در مشاغل پرخطر از قبیل کشاورزی، ساختمان سازی و استخراج معدن و… کار می کنند ، وارد می کند که ضروری است تا با ارتقاء وضعیت ایمنی و بهداشت، جلوی اتلاف هزینه ها و آسیب عوامل کار را گرفت و این صدمات را کاهش داد .
شرکت آنیل، اهدافی چون به حداقل رسیدن سطح خطاها، عدم وقوع حوادث، عدم آلودگی محیط زیست و وارد نشدن صدمه و آسیب به کارکنان و سایر گروه های ذی نفع را دنبال می کند و از طریق ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیکی، همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات، استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی های دوره ای، ارزیابی و بهبود مستمر موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن، به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار، ارتقاء سطح سلامت افراد و همچنین صیانت از محیط زیست را بعنوان اهداف غایی و نهایی خود دنبال می کند .

مدیریت پروژه

قبل از اینکه پروژه اى در آنیل اجرا شود، پیش بینی محدوده، زمان، منابع، هزینه و کیفیت آن تا جائیکه امکان دارد صورت گرفته و برنامه ریزی مى شود. بنابراین، سعی بر آن است تا انواع نیازها قبل از وقوع (یا اجرا) پیش بینی شده و روند اجرای پروژه طبق برنامه پیش بینی شده و با کمترین مشکل تحقق یابد.وقتی فعالیتهای لازم شناسایی، توالی انجام آن ها تعیین شد و نهایتاً با در نظر گرفتن نیاز به منابع از قبل و نه در حین کار، در قالب یک برنامه زمانبندی شده، تلاش برای تحقق این برنامه به طور ناخودآگاه تعهدی ایجاد می کند که مانع از به تأخیر افتادن فعالیت ها و نهایتاً پروژه شود.

BMS

صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین صنایع هر کشورهمواره مورد توجه بوده و با رشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز به انرژی ،ایجاد منابع جدید انرژی و بهره برداری از آن و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از اولویتها در نظر گرفته میشود.طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) شامل ماژول های مدیریت انرژی،تامین امنیت،تامین ایمنی واعلام حریق، یکپارچه سازی با سیستم برق اضطراری، برق بدون وقفه، آسانسورها و پله برقی، هواسازها و تجهیزات گرمایش و سرمایش در تمامی پروژه هاى آنیل در این راستا انجام مى شود.

پروژه های در دست اجرا

پروژه های پایان یافته

َArtystone

پروژه های
اخیر

Avada & Avada is an award winning company with a reputation for consistent innovation at the highest level of design.