فرصت های شغلی آنیل

مراحل استخدام

مدل استخدامی در مجموعه آنیل بر پایه ارزیابی در سه حوزه دانش فنی، مهارت ارتباطی، تجربه و شخصیت فرد متقاضی شغل می باشد.

فرایند استخدام و جذب حداقل در دو پنل مصاحبه و کارگاه های کار تیمی و پروژه ه ای جداگانه صورت میگیرد که درصورت کسب حد نصاب امتیاز شروع همکاری همراه با ارزیابی حین کار و استخدام انجام می پذیرد .

عنوان شغلی مورد تقاضا

آنیل به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

شرایط احراز
سن: حداقل 35 سال سابقه کار: بیش از 10 سال در شغل مرتبط نوع شغل: تمام وقت
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع گرایش ایمنی و بهداشت صنعتی – لیسانس HSE
دانش و آموخته های فنی و مدیریتی:
1. آگاهی از خطرات و حوادث در کارگاه های ساختمانی
2. تسلط برروش های ارزیابی ریسک
3. آشنایی با ایمنی ماشین آالت ساختمانی
4. دانش برنامه ریزی و سازماندهی
5. آشنایی با استانداردهای ایمنی
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه تدوین پالن ایمنی و بهداشت
2. تجربه در ایمنی کاردر ارتفاع
3. مهارت و تجربه تیم سازی و راهبری و سازماندهی تیم
4. مهارت حل تعارضات
5. توانایی حل مسأله
6. مهارت برقراری ارتباط موثر
7. مهارت ارزیابی ریسک
نگرش و خصوصیات شخصی:
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. روحیه یادگیری و چالش پذیری
4. داشتن نظم و انضباط کاری
5. دارای روحیه مربیگری
شرح وظایف تخصصی:
1. ارتقا فرهنگ ایمنی در مجموعه در راستای اهداف مجموعه
2. تهیه پالن ایمنی و بهداشت کارگاه
3. تدوین فرآیند ارزیابی و پاسخ به ریسک ها ایمنی و حوادث
4. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و بهداشت
5. نظارت برایمنی فعالیت ها و عملیات اجرایی
6. تدوین برنامه آموزشی مربوط به ایمنی و بهداشت و اجرای آن

تکمیل فرم

شرایط احراز:
سن: حداقل 32 سال سابقه کار: حداقل 5 سال نوع شغل: تمام وقت
تحصیالت: حداقل کارشناسی در رشته های عمران، صنایع یا کارشناسی ارشد پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی، مدیریتی و رایانه ای:
1. تسلط به نقشه خوانی 4 رشته سازه، معماری، برق و مکانیک
2. تسلط کامل به توالی عملیات اجرایی ساختمان سازی
3. آشنایی با دانش مدیریت پروژه PMBOK
4. آشنایی با مدیریت ریسک و کیفیت مدیریت پروژه
5. تسلط کامل با نرم افزارهای Office
6. تسلط کامل بر نرم افزار MSP
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه و مهارت تهیه CPM پروژه
2. توانایی حل مسئله
3. مهارت حل تعارض
4. مهارت برقراری ارتباط مؤثر
5. نگرش و خصوصیات شخصی
6. صداقت و روراستی
7. دارای روحیه کار تیمی
8. روحیه یادگیری و چالش پذیری
9. پر انرژی و با اشتیاق
10. رازداری و امانت داری
شرح وظایف تخصصی:
1. تهیه دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه
2. تهیه ساختار شکست کار پروژه یا WBS
3. تهیه برنامه زمانبندی پروژه یاSchedule Time
4. تهیه و به روز رسانی مسیر بحرانی پروژه CPM
5. به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه و تحلیل مسیر بحرانی
6. تخمین مجدد تاریخ پایان پروژه از طریق زمانبندی مجدد فعالیت ها
7. تهیه گزارش های منظم از وضعیت پیشرفت پروژه و تحلیل عملکرد جهت ارائه به مدیر پروژه.

تکمیل فرم

شرایط احراز شغل

شرایط احراز:
سن: حداقل 32 سال سابقه کار: 5 سال سابقه کار در شغل مرتبط نوع شغل: تمام وقت
تحصیلات: حداقل لیسانس مهندسی عمران و یا معماری و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی، مدیریتی و رایانه ای:
1. تسلط کامل بر نقشه خوانی در 4 رشته معماری و سازه، مکانیک، تاسیسات
2. تسلط بر توالی و مراتب سلسله فعالیت های اجرا در تمامی زمان های ساختمان سازی
3. آشنایی با مفاهیم ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی
4. آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه ، Safe و Etabs
5. تسلط به نرم افزار AutoCAD
6. تسلط به نرم افزارهای Office
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه در امور متره و برآورد
2. تجربه در امور تهیه و کنترل نقشه های نازک کاری و شاپ
3. مهارت برقراری ارتباط مؤثر
4. تجربه تهیه Built As کارگاهی و نقشه های وضع موجود
نگرش و خصوصیات شخصی:
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. داشتن نظم و انضباط کاری
4. پرانرژی و با شورواشتیاق باشد.
شرح وظایف تخصصی:
1. مطالعه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکال، الکتریکال و مشخصات و دستورالعمل¬های فنی ارسال شده از
مشاورین پروژه، قبل از شروع فعالیت و مشخص نمودن ایرادات و یا عدم صحت نقشه با همکاری سرپرست کارگاه و مدیر
پروژه و هماهنگی با مشاور جهت رفع موارد
2. دریافت و به روزرسانی نقشه ها و مشخصات فنی و ابالغ آنها به صورت کتبی به سرپرست کارگاه و پیمانکاران پس از
تائید نهایی مدیر پروژه
3. متره و تهیه حجم عملیات اجرایی و مقدار مصالح مورد نیاز پروژه
4. تهیه نقشه های Built As به صورت مستمر و تحویل آن به قسمت بهره برداری پس از تائید مدیر پروژه
5. نظارت و کنترل بر کیفیت فعالیت ها و فرآیند های پروژه

تکمیل فرم

شرایط احراز:
سن: حداقل 37 سال سابقه کار: بیش از 10 سال در شغل مرتبط
تحصیلات: حداقل لیسانس مهندسی عمران یا معماری یا کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی و مدیریتی:
1. تسلط بر توالی و مراتب سلسله فعالیت های اجرایی پروژه
2. آگاهی و دانش مربوط به تاسیسات و مکانیکال و الکتریکال پروژه های ساختمانی
3. دانش عمومی مدیریت
تجربیات و مهارت ها :
1. تجربه اتمام ساختمان بلند مرتبه
2. تجربه در امور تحکیم و سازه نگهبان
3. تجربه در امور نازک کاری و نما سازی
4. تجربه در حوزه ایمنی و بهداشت کارگاه
5. مهارت در تیم سازی و راهبری سازماندهی تیم فنی و کارگاهی
6. مهارت حل تعارضات کارگاهی
7. تجربه در حوزه مدیریت ریسک های کارگاه
8. مهارت برقراری ارتباط موثر
9. مهارت تصمیم گیری امور اجرایی پروژه در کارگاه
نگرش و خصوصیات شخصی :
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. روحیه یادگیری و چالش پذیری
4. داشتن نظم و انضباط کاری
5. دارای روحیه مربیگری
شرح وظایف تخصصی :
1. کنترل و اجرای تمامی فعالیت و عملیات اجرایی(ابنیه،تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و…)مطابق بابرنامه زمانبندی مصوب
2. اجرای با کیفیت تمامی محصولات و فعالیتهای اجرایی پروژه طبق نقشه، مشخصات فنی، مقررات ملی و استانداردهای تعریف شده و تحویل به واحد بهربرداری در انتهای پروژه
3. راهبری و کنترل ونظارت بر عوامل تحت سرپرستی خود ( مهندسین، تکنسین ها و کارگران )

تکمیل فرم

شرایط احراز شغل