فرصت های شغلی آنیل

مراحل استخدام

مدل استخدامی در مجموعه آنیل بر پایه ارزیابی در سه حوزه دانش فنی، مهارت ارتباطی، تجربه و شخصیت فرد متقاضی شغل می باشد.

فرایند استخدام و جذب حداقل در دو پنل مصاحبه و کارگاه های کار تیمی و پروژه ه ای جداگانه صورت میگیرد که درصورت کسب حد نصاب امتیاز شروع همکاری همراه با ارزیابی حین کار و استخدام انجام می پذیرد .

عنوان شغلی مورد تقاضا

آنیل به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

شرایط احراز
سن: حداقل 35 سال سابقه کار: بیش از 10 سال در شغل مرتبط نوع شغل: تمام وقت
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع گرایش ایمنی و بهداشت صنعتی – لیسانس HSE
دانش و آموخته های فنی و مدیریتی:
1. آگاهی از خطرات و حوادث در کارگاه های ساختمانی
2. تسلط برروش های ارزیابی ریسک
3. آشنایی با ایمنی ماشین آالت ساختمانی
4. دانش برنامه ریزی و سازماندهی
5. آشنایی با استانداردهای ایمنی
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه تدوین پالن ایمنی و بهداشت
2. تجربه در ایمنی کاردر ارتفاع
3. مهارت و تجربه تیم سازی و راهبری و سازماندهی تیم
4. مهارت حل تعارضات
5. توانایی حل مسأله
6. مهارت برقراری ارتباط موثر
7. مهارت ارزیابی ریسک
نگرش و خصوصیات شخصی:
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. روحیه یادگیری و چالش پذیری
4. داشتن نظم و انضباط کاری
5. دارای روحیه مربیگری
شرح وظایف تخصصی:
1. ارتقا فرهنگ ایمنی در مجموعه در راستای اهداف مجموعه
2. تهیه پالن ایمنی و بهداشت کارگاه
3. تدوین فرآیند ارزیابی و پاسخ به ریسک ها ایمنی و حوادث
4. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و بهداشت
5. نظارت برایمنی فعالیت ها و عملیات اجرایی
6. تدوین برنامه آموزشی مربوط به ایمنی و بهداشت و اجرای آن

شرایط احراز:
سن: حداقل 32 سال سابقه کار: حداقل 5 سال نوع شغل: تمام وقت
تحصیالت: حداقل کارشناسی در رشته های عمران، صنایع یا کارشناسی ارشد پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی، مدیریتی و رایانه ای:
1. تسلط به نقشه خوانی 4 رشته سازه، معماری، برق و مکانیک
2. تسلط کامل به توالی عملیات اجرایی ساختمان سازی
3. آشنایی با دانش مدیریت پروژه PMBOK
4. آشنایی با مدیریت ریسک و کیفیت مدیریت پروژه
5. تسلط کامل با نرم افزارهای Office
6. تسلط کامل بر نرم افزار MSP
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه و مهارت تهیه CPM پروژه
2. توانایی حل مسئله
3. مهارت حل تعارض
4. مهارت برقراری ارتباط مؤثر
5. نگرش و خصوصیات شخصی
6. صداقت و روراستی
7. دارای روحیه کار تیمی
8. روحیه یادگیری و چالش پذیری
9. پر انرژی و با اشتیاق
10. رازداری و امانت داری
شرح وظایف تخصصی:
1. تهیه دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه
2. تهیه ساختار شکست کار پروژه یا WBS
3. تهیه برنامه زمانبندی پروژه یاSchedule Time
4. تهیه و به روز رسانی مسیر بحرانی پروژه CPM
5. به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه و تحلیل مسیر بحرانی
6. تخمین مجدد تاریخ پایان پروژه از طریق زمانبندی مجدد فعالیت ها
7. تهیه گزارش های منظم از وضعیت پیشرفت پروژه و تحلیل عملکرد جهت ارائه به مدیر پروژه.

شرایط احراز شغل
شرایط احراز:
سن: حداقل 32 سال سابقه کار: 5 سال سابقه کار در شغل مرتبط نوع شغل: تمام وقت
تحصیلات: حداقل لیسانس مهندسی عمران و یا معماری و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی، مدیریتی و رایانه ای:
1. تسلط کامل بر نقشه خوانی در 4 رشته معماری و سازه، مکانیک، تاسیسات
2. تسلط بر توالی و مراتب سلسله فعالیت های اجرا در تمامی زمان های ساختمان سازی
3. آشنایی با مفاهیم ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی
4. آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه ، Safe و Etabs
5. تسلط به نرم افزار AutoCAD
6. تسلط به نرم افزارهای Office
تجربیات و مهارت ها:
1. تجربه در امور متره و برآورد
2. تجربه در امور تهیه و کنترل نقشه های نازک کاری و شاپ
3. مهارت برقراری ارتباط مؤثر
4. تجربه تهیه Built As کارگاهی و نقشه های وضع موجود
نگرش و خصوصیات شخصی:
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. داشتن نظم و انضباط کاری
4. پرانرژی و با شورواشتیاق باشد.
شرح وظایف تخصصی:
1. مطالعه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکال، الکتریکال و مشخصات و دستورالعمل¬های فنی ارسال شده از
مشاورین پروژه، قبل از شروع فعالیت و مشخص نمودن ایرادات و یا عدم صحت نقشه با همکاری سرپرست کارگاه و مدیر
پروژه و هماهنگی با مشاور جهت رفع موارد
2. دریافت و به روزرسانی نقشه ها و مشخصات فنی و ابالغ آنها به صورت کتبی به سرپرست کارگاه و پیمانکاران پس از
تائید نهایی مدیر پروژه
3. متره و تهیه حجم عملیات اجرایی و مقدار مصالح مورد نیاز پروژه
4. تهیه نقشه های Built As به صورت مستمر و تحویل آن به قسمت بهره برداری پس از تائید مدیر پروژه
5. نظارت و کنترل بر کیفیت فعالیت ها و فرآیند های پروژه
شرایط احراز:
سن: حداقل 37 سال سابقه کار: بیش از 10 سال در شغل مرتبط
تحصیلات: حداقل لیسانس مهندسی عمران یا معماری یا کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
دانش و آموخته های فنی و مدیریتی:
1. تسلط بر توالی و مراتب سلسله فعالیت های اجرایی پروژه
2. آگاهی و دانش مربوط به تاسیسات و مکانیکال و الکتریکال پروژه های ساختمانی
3. دانش عمومی مدیریت
تجربیات و مهارت ها :
1. تجربه اتمام ساختمان بلند مرتبه
2. تجربه در امور تحکیم و سازه نگهبان
3. تجربه در امور نازک کاری و نما سازی
4. تجربه در حوزه ایمنی و بهداشت کارگاه
5. مهارت در تیم سازی و راهبری سازماندهی تیم فنی و کارگاهی
6. مهارت حل تعارضات کارگاهی
7. تجربه در حوزه مدیریت ریسک های کارگاه
8. مهارت برقراری ارتباط موثر
9. مهارت تصمیم گیری امور اجرایی پروژه در کارگاه
نگرش و خصوصیات شخصی :
1. صداقت و روراستی
2. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
3. روحیه یادگیری و چالش پذیری
4. داشتن نظم و انضباط کاری
5. دارای روحیه مربیگری
شرح وظایف تخصصی :
1. کنترل و اجرای تمامی فعالیت و عملیات اجرایی(ابنیه،تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و…)مطابق بابرنامه زمانبندی مصوب
2. اجرای با کیفیت تمامی محصولات و فعالیتهای اجرایی پروژه طبق نقشه، مشخصات فنی، مقررات ملی و استانداردهای تعریف شده و تحویل به واحد بهربرداری در انتهای پروژه
3. راهبری و کنترل ونظارت بر عوامل تحت سرپرستی خود ( مهندسین، تکنسین ها و کارگران )
شرایط احراز شغل

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Mike Hart

Principle Instructor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

LOCATIONS COVERED

 • San Diego

 • Los Angeles

 • Fresno

 • San Francisco

John Smith

Course Instructor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

LOCATIONS COVERED

 • New York

 • New Jersey

 • Washington D.C

 • Virginia

Angela Hart

Driving Instructor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

LOCATIONS COVERED

 • New York

 • South Carolina

 • Washington D.C

 • Florida

دریافت خبرنامه

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)