درباره آنیل

چشم انداز آنیل

ما در آنیل می خواهيم با نگاهی جامع تر ، آنچه را ببينيم که ديگران نمی توانند ببينند.

  • مجموعه ما درسال ۱۴۱۴ شمسی الگوی توسعه و پیشرفت دیگر شرکت های ایرانی خواهد بود
  • ساخت ۱۵۰هراز متر مربع بنای بیاد ماندنی و شاخص در 4 حوزه ایمنی، کیفیت، مدیریت زمان و هزینه تا سال ۱۴۰۹
  • اجرای ۱۵۰هزار مترمربع پروژه بدون حادثه

ارسال دیدگاه

نظرات و دیدگاه های شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ارزشهای بنیادی آنیل

  •  رسیدن از خوب به عالی (بهبود مستمر درتمامی فرایند ها، سیستم ها و حذف اتلاف ها درفرایند ها )
  •  سر لوحه قرار دادن کیفیت
  •  امنیت و تعالی محیط کاری (اعتقاد به نفس شریف انسان ها به عنوان ارزشمند ترین سرمایه ،فراهم اوردن محیطی برای توسعه و تعالی فردی و گروهی
  •  صداقت و تعهد کاری
  •  بهره وری از توان فکری و انرژی و نشاط جوانی در کنار استفاده ازتجربیات پیشین)
  •  تکیه بر اصالت ایرانی و تکنولوژی روز

هدف بنیادی

بهبود کیفیت و سبک زندگی انسانها از طریق همگانی کردن لذت زندگی مطلوب

ایمنی

در آنیل ایمنی ، حفظ محیط زیست و بهداشت محیط از زمان طراحی تا پایان اجرا مورد توجه قرار میگیرد، تاهم در زمان اجرای پروژه ایمنی دست اندرکاران اجرای پروژه و هم در زمان بهره برداری ایمنی و سلامت روحی و جسمی مصرف کننده تامین گردد ،لذا یکی از اهداف کلیدی پروژه های ما هدف حادثه صفر می باشد.

بیشتر بخوانید

کیفیت

در مجموعه آنیل کیفیت از زمان فاز صفر در چهار بعد اساسی مورد بررسی قرار میگرد :
۱.کیفیت در بعد معماری
۲.کیفیت مصالح مصرفی
۳.کیفیت فرآیندهای اجرایی
۴. کیفیت محصول نهایی

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت زمان و هزینه

مدیریت زمان و هزینه هم زمان با تهیه برنامه مدیریت پروژه (PMP) مورد توجه قرار گرفته و با شناسایی ریسک های پروژه، تهیه برنامه پاسخ به آن ها و بررسی دقیق نقشه و آئین نامه های مرتبط از تغییرات احتمالی و دوباره کاری پیشگیری می شود .این فرآیند برنامه ریزی منجر به افزایش سرعت اجرا بدون کاهش کیفیت،کاهش مخاطرات ایمنی و همچنین مدیریت بهینه هزینه (کاهش هزینه ها بدون تغییر در محدوده پروژه ) میشود.

بیشتر بخوانید

توسعه فردی و سازمانی

خانواده آنیل برای به اجرا درآوردن اهداف و چشم انداز های تعیین شده خود، دوره های آموزشی فنی و مهارت های نرم بین فردی را برای افراد حاضر در محیط کار برگزار می نماید تا با رشد و توسعه فردی در کارکنان موجبات توسعه سازمانی را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید