نمایی از ستون اصلی اسکلت آرتیستون و فرآیند های اجرا شده بر آن