مجتمع تجاری پازیریک
محل قرارگیری:خیابان مصطفی خمینی منطقه دوازده، ناحیه سه، مساحت زمین پس از اصلاحی: ۱۳۱۵/۲۸، تراکم:۲۲۰درصد

پازیریک قدیمی ترین فرش جهان است.قالی پازیریک یک قالی پشمی با رنگ های زنده است. این فرش چهارگوش تقریبا مربع بوده و ابعاد آن۱/۹۸ در ۱/۸۹ متر است. نقش هایی که در آن دیده می شود شامل تصویر سوارکاران ،آهو های در حال چرا کردن و جانوران افسانه ای با سر عقاب و بدن شیر است و حاشیه ای گل دار دارد. سرگی رودنکو پس از بررسی ساختار فرش و نگاره های آن متوجه شباهت زیاد نقش مایه های این فرش با نقش برجسته های تخت جمشید شد.